Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei Més informació Aceptar

ma formentera houses

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament és ESPALMADOR SERVEIS FINANCERS, SLNE, carrer Jaume I, núm. 17, 1r, 1a porta, 07860 - Formentera (ILLES BALEARS).

Principis de privacitat

Des d’ESPALMADOR SERVEIS FINANCERS, SLNE ens comprometem a treballar contínuament per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals i per oferir-te en cada moment la informació més completa i clara que puguem. T’animem a llegir amb deteniment aquesta secció abans de facilitar-nos les teves dades personals.

Si tens menys de catorze anys, et preguem que no ens facilitis les teves dades sense el consentiment dels teus pares.

En aquest apartat t’informarem de com tractem les dades de les persones que tenen relació amb la nostra organització. Començant pels nostres principis:

 • No sol·licitem informació personal, llevat que sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • No compartim mai informació personal amb ningú, llevat que sigui necessari per complir la llei o que disposem de la teva autorització expressa.
 • No utilitzarem mai les teves dades personals per a finalitats diferents de les expressades en aquesta política de privacitat.
 • Les teves dades seran sempre tractades amb un nivell de protecció adequat a la legislació en matèria de protecció de dades, i no les sotmetrem a decisions automatitzades.

Aquesta política de privacitat ha estat redactada tenint en compte les exigències de l’actual legislació de protecció de dades:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPD).
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).

Aquesta política de privacitat ha estat redactada el dia 6 de desembre de 2018.

Amb motiu de la modificació de criteris de tractament, per tal de facilitar-ne la comprensió o d’adaptar-la a la legalitat vigent, és possible que modifiquem aquesta política de privacitat. N’actualitzarem la data perquè en puguis comprovar la vigència.

Tractaments que duem a terme

TRACTAMENT D’EMPLEATS

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Finalitats del tractament:/strong>:​

 • Gestió de personal contractat.
 • Expedient personal. Control horari. Formació. Plans de pensions. Prevenció de riscos laborals.
 • Emissió de la nòmina del personal.
 • Gestió de l’activitat sindical.

Col·lectiu:​ empleats

Categories de dades: nom i cognoms, DNI/CIF/document identificatiu, número de registre de personal, número de Seguretat Social/mutualitat, adreça, signatura i telèfon.

Categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, sense incloure-hi diagnòstics), afiliació sindical, a l’efecte exclusiu del pagament de quotes sindicals (si escau), representant sindical (si escau), justificants d’assistència de propis i de tercers.

Dades de característiques personals: sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i dades familiars. Dades de circumstàncies familiars: data d’alta i baixa, llicències, permisos i autoritzacions.

Dades acadèmiques i professionals: titulacions, formació i experiència professional.

Dades de detall d’ocupació i carrera administrativa. Incompatibilitats.

Dades de control de presència: data/hora entrada i sortida, motiu d’absència.

Dades economicofinanceres: dades econòmiques de nòmina, crèdits, préstecs, avals, deduccions impositives, baixa d’havers corresponent al lloc de treball anterior (si escau), retencions judicials (si escau), altres retencions (si escau). Dades bancàries.

Categories de destinataris::

 • Entitat a qui s’encarregui la gestió en matèria de riscos laborals.
 • Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Organitzacions sindicals.
 • Entitats financeres.
 • Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Contractistes principals als quals prestem serveis com a subcontractistes.

Transferències internacionals:​ no hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de supressió: es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat sol·licitades i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament general de protecció de dades.

TRACTAMENT DE CONTACTES

Base jurídica: consentiment de l’interessat.

Finalitats del tractament: atendre la seva sol·licitud, enviar-li informació i fer un seguiment de la sol·licitud.

Col·lectiu:​ persones de contacte, clients, proveïdors.

Categories de dades:​ : nom i cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic

Categories de destinataris:​ no es preveuen cessions de dades a tercers.

Transferències internacionals:​ no hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de supressió: les dades de contacte es conservaran per un període indefinit, o fins que l’interessat en sol·liciti la supressió.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament general de protecció de dades.

TRACTAMENT D’ATENCIÓ DRETS DE LES PERSONES (ARCO)

Base jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament general de protecció de dades.

Finalitats del tractament: atendre les sol·licituds en l’exercici dels drets que estableix el Reglament general de protecció de dades.

Col·lectiu: persones físiques que ho sol·liciten (empleats, clients, proveïdors, persones de contacte).

Categories de dades:​nom i cognoms, adreça, signatura i telèfon.

Categories de destinataris: podran ser comunicades a l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) en el marc d’una investigació per tutela de drets iniciada per l’interessat.

Transferències internacionals:​ no hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de supressió: es conservaran durant un termini de cinc anys des del moment de la sol·licitud.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament general de protecció de dades.

TTRACTAMENT DE CANDIDATS PROCESSOS DE SELECCIÓ (RH)

Base Jurídica: : RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Finalitats del tractament:​ selecció de personal i provisió de llocs de treball.

Col·lectiu:​ candidats presentats a procediments de provisió de llocs de treball.

Categories de dades:

 • Nom i cognoms, DNI/CIF/document identificatiu, número de registre de personal, adreça, signatura i telèfon.
 • Dades de característiques personals: sexe, estat civil, nacionalitat, edat, lloc i data de naixement i dades familiars.
 • Dades acadèmiques i professionals: titulacions, formació i experiència professional.
 • Dades de detall d’ocupació.

Categories de destinataris:​ no hi ha previstes cessions de dades a tercers.

Transferències internacionals:​ no hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de supressió: es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s’han sol·licitat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament general de protecció de dades.

TRACTAMENT DE PROVEÏDORS

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Finalitats del tractament:

 • Adquisició de productes i/o serveis que necessitem per al desenvolupament de la nostra activitat.
 • Control dels subcontractistes, si escau.

Col·lectiu:

 • Proveïdors.
 • Treballadors dels nostres proveïdors.

Categories de dades:

 • Nom i cognoms, DNI/NIF/document identificatiu, adreça, signatura i telèfon.
 • Dades de detall de l’ocupació: lloc de treball. Formació en seguretat laboral.
 • Dades economicofinanceres i d’assegurances: dades bancàries.

Categories de destinataris:

 • Entitats financeres (pagament de factures).
 • Agència Estatal d’Administració Tributària.

Transferències internacionals:​ no hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de supressió: es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat sol·licitades i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, de conformitat amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament general de protecció de dades.

TRACTAMENT DE CLIENTS ASSESSORIA

Base Jurídica:

 • RGPD: 6.1.a) L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.
 • RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Llei general tributària (Llei 58/2003). Representació voluntària: article 46.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Representació: article 5.

Finalitats del tractament: prestació del nostre servei d’assessorament en matèria fiscal, comptable i laboral. Elaboració de models oficials i presentació d’aquests davant l’Agència Tributària. Elaboració de contractes, nòmines, assegurances socials i presentació d’aquests davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Col·lectiu:​ clients

Categories de dades:

 • Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF/document identificatiu, número d’afiliació a la Seguretat Social, adreça, signatura i telèfon.
 • Dades economicofinanceres i d’assegurances: dades bancàries.
 • Dades professionals: detalls de l’ocupació.

Categories de destinataris:​

 • Organismes de la Seguretat Social.
 • Agència Tributària.
 • Registre Mercantil.
 • Administració local i autonòmica.
 • Registre de la Propietat.
 • Bancs i caixes d’estalvi.

Transferències internacionals:​ no hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de supressió: es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat sol·licitades i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, de conformitat amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament general de protecció de dades.

ELS TEUS DRETS

Tens dret a sol·licitar-nos una còpia de les teves dades personals, a rectificar les dades inexactes o a completar-les si estan incompletes, o, si escau, suprimir-les, quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals han estat obtingudes. També tens dret a limitar el tractament de les teves dades personals i a obtenir-les en un format estructurat i llegible.

Pots oposar-te al tractament de les teves dades personals en algunes circumstàncies (en particular, quan no hàgim de processar-les per complir un requisit contractual o un altre requisit legal, o quan l’objecte del tractament sigui el màrqueting directe).

Quan ens hagis atorgat el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment. En aquell moment deixarem de tractar les teves dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquella finalitat en concret. Si decideixes retirar el teu consentiment, això no afectarà cap tractament que hagi tingut lloc mentre el teu consentiment estava vigent.

Aquests drets poden quedar limitats; per exemple, si per complir la teva sol·licitud haguéssim de revelar dades sobre una altra persona, o si ens sol·licites que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant reclamacions. O fins i tot en els casos en què ha de prevaldre el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta política de privacitat, aportant una còpia d’un document que acrediti la teva identitat (normalment, el DNI).

Un altre dels drets que tens és el de no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics o t’afecti.

Davant qualsevol vulneració dels teus drets, com ara que no hàgim atès la teva sol·licitud, tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades. Pot ser la del teu país (si vius fora d’Espanya) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (si vius a Espanya).

Informació addicional

Tractament de les teves dades fora de l’Espai Econòmic Europeu

Per als tractaments indicats, podem utilitzar els serveis dels següents proveïdors aliens a l’Espai Econòmic Europeu, però acollits a l’acord de Privacy Shield, aprovat per les autoritats de protecció de dades de la Unió Europea.

Amazon:​ Més informació: ​https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

Apple iOS:​ Més informació: ​https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZjAAK

Dropbox:​ Més informació: ​https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0

Facebook/ Instagram (FB Messenger):​ Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Google (Drive / Mail ...):​ Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Linkedin:​ Més informació: ​https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0

Microsoft (Drive, Skype...):​ Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK

Twitter:​ xarxa social micromissatges Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Whatsapp:​ missatgeria instantània mòbil. Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG

Enllaços a llocs web de tercers

De vegades, el nostre lloc web pot contenir enllaços cap a altres llocs web. És responsabilitat teva assegurar-te de llegir la política de protecció de dades i les condicions legals que s’apliquin a cada lloc.

Dades de tercers

Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament, segons el que estableix l’article 14 del RGPD.